Договор оферты

ДОГОВІР-ОФЕРТУ

 купівлі-продажу товарів з нанесенням зображення

Цей документ є пропозицією ФО-П Крівулянська Світлана Михайлівна, що діє на підставі Свідоцтва о держ.реєстрації фоп (надалі – Продавець), укласти договір на купівлю-продаж товарів з нанесенням зображення на викладених нижче умовах з будь-якою особою (надалі іменується “Покупець”), який прийняв умови цієї Оферти.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прочитайте текст цього документу, і якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів, чи не зрозуміли будь-який із пунктів, пропонуємо Вам відмовитись робити замовлення та уточнити потрібну інформацію у Продавця.

1.2. На умовах даного Договору Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Вироби з друком (надалі іменується “товар”) за ціною згідно рахунку або за ціною вказанною на сайті Продавця.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Продавець зобов’язується надати Покупцеві Послуги або Товар відповідно до Договору, укладеного на умовах Оферти.

2.2. Продавець має право змінити Оферту, як це передбачено в п. 6.2 цієї Оферти.

2.3. Замовлення та поставка Товару може здійснюватися на умовах 100 % передоплати або часткової оплати. У такому випадку Покупець перераховує на рахунок Продавця суму грошових коштів, у межах якої робить Замовлення або сплачує готівкою в магазині Продавця. Рахунок дійсний протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту виставлення Рахунка. Оплата Замовником Рахунка є Акцептом Оферти та спричинює укладання Договору на умовах попередньої оплати (п. 5.1 Оферти)

2.4. Кожний готовий виріб, вироблений Продавцем в межах Замовлення, виготовляється за індивідуальним замовленням Покупця. Повернення і обмін виробів з печаткою належної якості, які не підійшли за кольором, розміром, не проводиться (згідно “Правил побутового обслуговування населення”, затверджених постановою КМ України від 16.05.1994 за номером 313). Для того, щоб кольори на виробі відповідали вимогам Покупця, Покупцю треба замовити пробний друк. Ціна за пробний друк сплачується окремо в суммі узгодженою між сторонами.

2.5. Продавець не несе відповідальності за обраний розмір виробу Покупцем. Всю необхідну інформацію про розміри представлена на сайті Продавця. Якщо необхідна якась додаткова інформація, то Покупець може попросити заміряти виріб додатково.

2.6. Для оперативного інформування про послуги або про товар Продавця, графік роботи, так само як і для передачі інших актуальних новин і повідомлень Покупець погоджується отримувати від Продавця як регулярні розсилки, так і термінові (позапланові) повідомлення засобами e-mail, sms, факсимільного зв’язку, звичайного поштового зв’язку. Продавець надає можливість припинення підписки за бажанням Покупця.

2.7. Сайт Продавця є платформою, де розміщені різні зображення на виробах. зображення взяті з відкритих джерел в мережі інтернет.

2.8 Продавець виходячи зі свого досвіду і знань вибирає метод нанесення зображення на виріб. Якщо покупець хоче якийсь певний метод нанесення зображення, то Покупцеві потрібно попередити про це Продавця до того, як зробить Замовлення. Після чого Продовец зможе сказати точно – чи можна обраним методом нанести зображення на виріб.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Оплата товару здійснюється Покупцем за визначеною п. 1.1 цього Договору ціною та у визначений п. 2.3 цього Договору строк.

3.2. Продавець є платником єдиного податку (2 група)

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення Договору Оферту, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору Оферту є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Відповідальність за зміст зображення, надрукованого на виробі, і, зокрема, за відповідність файлу, переданого у виробництво, зображенню, представленому в магазині, несе Покупець. Продавець не несе відповідальності і не зобов’язаний робити заміну виробу або повернення грошей у разі, якщо фактично віддрукований виріб відрізняється від його зображення в магазині з вини Покупця.

4.3. Покупець несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення або дані, які покупець вказав іншим способом (дані надіслані за допомогою месенджерів, на Е-mail пошту і т.i.). У разі, якщо неточна (невірна) вказівка даних в замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою Товару до невірного адреса або видачу Товару неналежного Одержувачу, все пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця.

5. Акцепт оферти та укладення договору

5.1. Замовник здійснює Акцепт Оферти шляхом попередньої оплати за Рахунком, відносно яких укладається Договір, протягом встановленого строку.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір Оферти вважається укладеним і набирає чинності з моменту використання сайту Продавця, або з моменту завантаження зображення або з моменту оплати або з моменту письмової або усної домовленністю в залежності, що настає раніше.

6.2. Продавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Оферту такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі інтернет, якщо інший строк набуття чинності змін не визначено додатково під час такого розміщення.

6.3. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Покупцем і діє:

а) до моменту виконання Сторонами зобов’язань за Договором, а саме оплати Покупцем вартості Заказа і надання Продавцем Послуг або Товара в обсязі, що відповідає вартості, або б) до моменту розірвання Договору.

6.4. Закінчення строку цього Договору Оферти не звільняє Сторони від обов’язку виконати взяті на себе зобов’язання та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Всі надані послуги або товари надаються за принципом “як є”, задіяні технічні системи можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.).

7.3. Продавець не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Покупця в якості оплати.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

7.5. Продавець не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.

7.6. Моментом отримання і прийняття Товару Покупцем є момент (в залежності від того, який настав раніше):

– підписання Покупцем акту прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Покупцеві), або

– підписання Покупцем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або

– фактичне отримання Покупцем Товару і вчинення Покупцем дій, що свідчать про прийняття Товару (Покупець отримав Товар і покинув пункт видачі товару і т.і.).

8. Персональні дані.

8.1. Оформляючи Замовлення на Сайті, і / або в Магазині Продавця, і / або за допомогою месенджерів або пошти, то перед заповненням своїх персональних даних Покупець надає свою згоду Продавцю на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених їм даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові; електронна пошта; телефон; адреса; Дата та місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство; наявність пільг; відомості про реєстрацію в якості фізичної особи-підприємця; відомості про шлюб; відомості про доходи та витрати; номер телефону; місце роботи і посада; стаж роботи; дата і причини звільнення з попередніх місць роботи; відомості про отримання пенсій; сімейний стан; майновий стан (наявність нерухомого та / або рухомого майна); місце фактичного проживання; місце проживання за державну реєстрацію; дані паспорта (номер, серія, ким і коли виданий); дані про дітей, в тому числі усиновлених; інші дані, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно -експедиторські і кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам і / або фінансовим установам, і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця. Дане положення діє без обмеження терміну дії.

8.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Покупцем.

8.3. Власником наданих Покупцем персональних даних є Продавець.

8.4 Суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред’являти вмотивоване вимога власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред’являти вмотивоване вимога щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.